Kohalik kasu

Keskkonnatasude seaduses on reguleeritud tuuleenergiast elektrienergia tootmise tasu (edaspidi tasu) maksmine kohalikule omavalitsusele (edaspidi KOV) ja mõjualas elavatele füüsilistele isikutele.

Noppeid seaduse seletuskirjast:

Tasu on keskkonnahäiringu hüvitamise tasu, mida maksab tuuleelektrijaama omanik või kasutama õigustatud isik ja mis jaotatakse KOV-ile, mille territooriumil maismaal paiknev tuuleelektrijaam asub;

  1. Tasu määratakse vahemikus 0,7 kuni 1 protsenti järgmise kahe näitaja korrutisest:
    tuuleelektrijaama kvartalis toodetud elektrienergia kogus megavatt-tundides, kuid mitte vähem kui 70 protsenti tuuleelektrijaama nimivõimsusest korrutatuna 3000-ga;
  2. Vastava kvartali Eesti hinnapiirkonna järgmise päeva turu elektrienergia aritmeetiline keskmine börsihind.


Tasu makstakse alates tuuleelektrijaama ehitamiseks ehitusloa andmisest kuni tuuleelektrijaama tema asukohast eemaldamiseni. Ehitusperioodil on tasu suuruseks 10% tuuleenergiast elektrienergia tootmise tasust.

KOV avaldab teabe tasu kohta oma veebilehel.

KOV kannab tasust kuni 50 protsenti maismaa tuulepargi mõjualas elavatele füüsilistele isikutele juhul kui eluruum on füüsilise isiku omand eelmise kalendriaasta 1. jaanuari seisuga ja on omaniku rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Maismaa tuulepargi mõjuala ulatub kuni 250 meetri kõrguse tuuleelektrijaama puhul kahe kilomeetri ja 250-meetrise ning kõrgema tuuleelektrijaama puhul kolme kilomeetri kauguseni tuuleelektrijaama lähima torni keskpunktist kinnisasja kaugeima piirini.

Vahemaad mõõdetakse lähimast tuuleelektrijaamast, kuid tasu käib kogu tuulepargi kohta. Elu- ja kortermajade puhul võetakse arvestuse aluseks kinnisasja piir, vältimaks olukordi, kus pool korterelamut oleks õigustatud saama tuuleenergiast elektrienergia tootmise tasu ja pool mitte. Kinnisasi võib olla pindalalt suur, kuid toetuse suurus ei ole seotud kinnisasjal asuva eluruumi suurusega, vaid eluruumi ja selle omanikuga.

Tasu makstakse taotlemise aastale eelneva kalendriaasta eest.

Tasu suurus eluruumi kohta on kalendriaastas vahemikus üks euro kuni jooksva aasta kuue kuu Eesti miinimumpalga alammäär.