Keskkonnamõjud

Eriplaneeringu koostamise käigus analüüsitakse eriplaneeringuga kavandatava tegevuse potentsiaalseid mõjusid, hinnatakse olulisi keskkonnamõjusid ning määratletakse vajalikud meetmed nende mõjude vältimiseks ja leevendamiseks. Selle käigus läbi viidavad uuringud, näiteks linnustiku ja nahkhiirte uuring, on olulised, ning nende tulemused on kättesaadavad siinsel kodulehel.

Tuuleparkidega seonduvad mõjud võib ajaliselt jagada kolme etappi:

Ehitusaegsed mõjud

Tuuleparkide, kaabelliinide jm vajaliku taristu ehitamise ja rajamise etapp. Võimalikud mõjud on seotud ehitustegevusega ja valdavalt lokaalsed ehk ehitusalaga seonduvad, v.a ehitusmaterjalide transport.

Kasutamise aegsed mõjud

Tuulikute töötamise etapp, millega võivad kaasneda häiringud piirkonna elanikele ja elustikule. Mõjuala ulatus sõltub valdkonnast ning mõjutatavate objektide tundlikkusest.

Lammutamise etapp

Tuulikute eluea (u 25-30 aastat) järgne demonteerimine ja tuulepargi likvideerimine. Sõltuvalt kujunenud olukorrast võidakse eluea lõppu jõudnud tuulikud asendada uutega ja maa-alal jätkub tuulikute kasutamine.

Parema ülevaate, milliseid keskkonnamõjusid hinnatakse, saab Kadrina valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH programmist, mis on leitav Materjalide alt.