Kadrina vald uurib võimalusi tuulepargi rajamiseks

Kõik huvitatud osapooled on oodatud jagama ideid ja seisukohti

 

 

 

 

 

Kadrina vald uurib võimalusi tuulepargi rajamiseks

Kõik huvitatud osapooled on oodatud jagama ideid ja seisukohti

 

 

Kadrina vallavalitsus koostöös kohaliku kogukonnaga uurib võimalusi tuulepargi loomiseks ja kutsub kõiki huvitatud osapooli jagama oma ideid ja seisukohti selle planeeringuga seotud küsimustes

Kadrina Vallavolikogu algatas tuuleenergeetika eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH), mille tegemisest on huvitatud kolm arendajat: Sunly Wind OÜ, NORDWINTER OSAÜHING ja TMV Green OÜ. Eriplaneeringu ja KSH eesmärk on välja selgitada, kas, kuhu ja millistel tingimustel on võimalik Kadrina vallas rajada tuuleparke.

Kus me täna oleme?

Tänaseks on eriplaneeringu menetlus jõudnud nii kaugele, et toimunud on asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH avalik väljapanek, millele järgnesid avalikud arutelud 04.03 ja 06.03, kus sai kuulda väljapaneku ajal esitatud arvamusi ja Kadrina Vallavalitsuse seisukohti esitatud arvamustele.

Kadrina vallas on tänaseks selgunud kolm potentsiaalset sobilikku tuulepargi ala, mille ulatus eriplaneeringu koostamisel täpsustub:

 

Kadrina valla tuulepargi eriplaneeringu veebikaart

Eriplaneeringu ajajoon

Algatamine
Kadrina Vallavolikogu algatas kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise eesmärgiga välja selgitada tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad Kadrina vallas.
Lähtedokumentide kinnitamine
Avaliku väljapaneku ja arutelude tulemuste alusel tehakse dokumentides vajalikud muudatused, seejuures koostatakse ka ettepanekute ja nende arvestamiste ülevaade.
Otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande koostamine
Koostöö erinevate ekspertidega ja eriala organisatsioonidega.
Otsuse eelnõu ja KSH I etapi aruande esitamine kooskõlastamiseks
Seisukohtade ja kooskõlastuste küsimine, ettepanekute koondamine, analüüsimine, täienduste tegemine.
Asukoha eelvaliku eelnõu ja KSH I etapi aruande avalik väljapanek
Tuulepargi asukoha eelvaliku otsuse vastu võtmine KOV poolt ja selle tutvustamine avalikkusele.
Räägi kaasa!
Asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmine
Kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitab tuulepargi asukoha eelvaliku. Ilmub teade Ametlikes Teadaannetes ja kohaliku omavalitsuse veebilehel.