Tutvu avalikustamise tulemustega

Tori vallas ja Pärnu linnas toimus perioodil 12.07. – 09.09.2021 Põlendmaa tuulepargi eriplaneeringute asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek. Lisaks toimus nii väljapaneku ajal kui peale väljapanekut avalik arutelu Paikusel, kus planeeringu protsessi, avalikustatud dokumentide sisu ja laekunud arvamusi soovi korral tutvustati.

Väljapaneku käigus laekus kokku 11 kirja. Oma seisukohad esitasid kolm ministeeriumit, kuus ametiasutust, üks ettevõte ja ühise kirjana kaks eraisikut. Kaks ametkonda andsid teada, et nad peavad avalikustatud dokumente piisavaks. 

Enim käsitleti maardlate ja kaitsealuste alade kattumist eriplaneeringu alaga ja nendest tulenevaid kitsendusi. Juhiti tähelepanu ka avalikustatud dokumendi vormistamisele ning ettepanekute alusel muudeti dokumendi struktuuri eristades lähteseisukohtade osa eraldi peatükki. Planeeringusse laekus väärtusliku sisendina ka Transpordiameti poolne info, et piirkonda kavandatavad tuulikud võivad hakata mõjutama Pärnu lennuvälja instrumentaalprotseduure. Mõju võimalikkus selgitatakse koostöös Transpordiametiga.

Laekunud ettepanekute ja vastustega ning ettepanekute alusel täiendatud dokumendiga saab tutvuda siin. Kõik laekunud ettepanekud ja vastused neile on kantud lähteseisukohtade ja väljatöötamiskavatsuse dokumenti, selle lõpuosas olevasse osasse lisa 1.

Edasi saadetakse täiendatud lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsus dokument veelkordseks ülevaatamiseks asjaomastele asutustele ja kaasatavatele isikutele, vajadusel tehakse dokumendis korrektuure ja seejärel avaldatakse see omavalitsuste veebilehtedel. Seejärel saab planeeringu asukoha valiku ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamisega pihta hakata. Ka sellesse protsessi saavad kõik jooksvalt oma ettepanekuid teha, kuid järgmine suurem kaasamine on ees 2022 aasta suvel, mil tutvustakse planeeringu asukohavaliku eelnõud.